โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 33 9 10 3 0 63
ร้อยละ 27.97 % 7.63 % 8.47 % 2.54 % 0.00 % 53.39 %
ระดับประถมศึกษา
552
จำนวน(คน) 74 47 96 33 3 299
ร้อยละ 13.41 % 8.51 % 17.39 % 5.98 % 0.54 % 54.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
162
จำนวน(คน) 14 15 46 8 1 78
ร้อยละ 8.64 % 9.26 % 28.40 % 4.94 % 0.62 % 48.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 832 คน
จำนวน(คน) 121 71 152 44 4 440
ร้อยละ 14.54 % 8.53 % 18.27 % 5.29 % 0.48 % 52.88 %

670 : 107 , 56 , 106 , 36 , 3 , 362...15.97 , 8.36 , 15.82 , 5.37 , 0.45 , 54.03 = 308 : 45.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 832 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 392 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12%

Powered By www.thaieducation.net