โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
115
จำนวน(คน) 7 3 6 4 1 94
ร้อยละ 6.09 % 2.61 % 5.22 % 3.48 % 0.87 % 81.74 %
ระดับประถมศึกษา
527
จำนวน(คน) 33 14 58 25 4 393
ร้อยละ 6.26 % 2.66 % 11.01 % 4.74 % 0.76 % 74.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
263
จำนวน(คน) 14 7 36 6 4 196
ร้อยละ 5.32 % 2.66 % 13.69 % 2.28 % 1.52 % 74.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 905 คน
จำนวน(คน) 54 24 100 35 9 683
ร้อยละ 5.97 % 2.65 % 11.05 % 3.87 % 0.99 % 75.47 %

642 : 40 , 17 , 64 , 29 , 5 , 487...6.23 , 2.65 , 9.97 , 4.52 , 0.78 , 75.86 = 155 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 905 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 222 คน คิดเป็นร้อยละ 24.53%

Powered By www.thaieducation.net