โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 16 2 4 2 3 89
ร้อยละ 13.79 % 1.72 % 3.45 % 1.72 % 2.59 % 76.72 %
ระดับประถมศึกษา
528
จำนวน(คน) 27 15 46 24 34 382
ร้อยละ 5.11 % 2.84 % 8.71 % 4.55 % 6.44 % 72.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
281
จำนวน(คน) 9 2 14 11 16 229
ร้อยละ 3.20 % 0.71 % 4.98 % 3.91 % 5.69 % 81.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 925 คน
จำนวน(คน) 52 19 64 37 53 700
ร้อยละ 5.62 % 2.05 % 6.92 % 4.00 % 5.73 % 75.68 %

644 : 43 , 17 , 50 , 26 , 37 , 471...6.68 , 2.64 , 7.76 , 4.04 , 5.75 , 73.14 = 173 : 26.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 925 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 225 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32%

Powered By www.thaieducation.net