โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 18 1 7 6 0 86
ร้อยละ 15.25 % 0.85 % 5.93 % 5.08 % 0.00 % 72.88 %
ระดับประถมศึกษา
517
จำนวน(คน) 40 6 75 9 3 384
ร้อยละ 7.74 % 1.16 % 14.51 % 1.74 % 0.58 % 74.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
292
จำนวน(คน) 5 9 42 24 5 207
ร้อยละ 1.71 % 3.08 % 14.38 % 8.22 % 1.71 % 70.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 927 คน
จำนวน(คน) 63 16 124 39 8 677
ร้อยละ 6.80 % 1.73 % 13.38 % 4.21 % 0.86 % 73.03 %

635 : 58 , 7 , 82 , 15 , 3 , 470...9.13 , 1.10 , 12.91 , 2.36 , 0.47 , 74.02 = 165 : 25.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 927 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 250 คน คิดเป็นร้อยละ 26.97%

Powered By www.thaieducation.net