โรงเรียนวันครู 2502 (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
149
จำนวน(คน) 1 1 11 8 2 126
ร้อยละ 0.67 % 0.67 % 7.38 % 5.37 % 1.34 % 84.56 %
ระดับประถมศึกษา
683
จำนวน(คน) 39 21 91 15 15 502
ร้อยละ 5.71 % 3.07 % 13.32 % 2.20 % 2.20 % 73.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 832 คน
จำนวน(คน) 40 22 102 23 17 628
ร้อยละ 4.81 % 2.64 % 12.26 % 2.76 % 2.04 % 75.48 %

832 : 40 , 22 , 102 , 23 , 17 , 628...4.81 , 2.64 , 12.26 , 2.76 , 2.04 , 75.48 = 204 : 24.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 832 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 204 คน คิดเป็นร้อยละ 24.52%

Powered By www.thaieducation.net