โรงเรียนวันครู 2502 (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
153
จำนวน(คน) 2 1 14 0 0 136
ร้อยละ 1.31 % 0.65 % 9.15 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
680
จำนวน(คน) 47 31 122 12 2 466
ร้อยละ 6.91 % 4.56 % 17.94 % 1.76 % 0.29 % 68.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 833 คน
จำนวน(คน) 49 32 136 12 2 602
ร้อยละ 5.88 % 3.84 % 16.33 % 1.44 % 0.24 % 72.27 %

833 : 49 , 32 , 136 , 12 , 2 , 602...5.88 , 3.84 , 16.33 , 1.44 , 0.24 , 72.27 = 231 : 27.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 833 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 231 คน คิดเป็นร้อยละ 27.73%

Powered By www.thaieducation.net