โรงเรียนวันครู 2502 (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
151
จำนวน(คน) 11 6 13 7 0 114
ร้อยละ 7.28 % 3.97 % 8.61 % 4.64 % 0.00 % 75.50 %
ระดับประถมศึกษา
682
จำนวน(คน) 65 42 95 12 11 457
ร้อยละ 9.53 % 6.16 % 13.93 % 1.76 % 1.61 % 67.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 833 คน
จำนวน(คน) 76 48 108 19 11 571
ร้อยละ 9.12 % 5.76 % 12.97 % 2.28 % 1.32 % 68.55 %

833 : 76 , 48 , 108 , 19 , 11 , 571...9.12 , 5.76 , 12.97 , 2.28 , 1.32 , 68.55 = 262 : 31.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 833 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 262 คน คิดเป็นร้อยละ 31.45%

Powered By www.thaieducation.net