โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 18 22 17 27 21 0
ร้อยละ 17.14 % 20.95 % 16.19 % 25.71 % 20.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
316
จำนวน(คน) 105 72 48 67 24 0
ร้อยละ 33.23 % 22.78 % 15.19 % 21.20 % 7.59 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 421 คน
จำนวน(คน) 123 94 65 94 45 0
ร้อยละ 29.22 % 22.33 % 15.44 % 22.33 % 10.69 % 0.00 %

421 : 123 , 94 , 65 , 94 , 45 , 0...29.22 , 22.33 , 15.44 , 22.33 , 10.69 , 0.00 = 421 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 421 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 421 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net