โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 58 3 5 5 1 0
ร้อยละ 80.56 % 4.17 % 6.94 % 6.94 % 1.39 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
336
จำนวน(คน) 108 20 47 12 9 140
ร้อยละ 32.14 % 5.95 % 13.99 % 3.57 % 2.68 % 41.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 408 คน
จำนวน(คน) 166 23 52 17 10 140
ร้อยละ 40.69 % 5.64 % 12.75 % 4.17 % 2.45 % 34.31 %

408 : 166 , 23 , 52 , 17 , 10 , 140...40.69 , 5.64 , 12.75 , 4.17 , 2.45 , 34.31 = 268 : 65.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 408 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 268 คน คิดเป็นร้อยละ 65.69%

Powered By www.thaieducation.net