โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 30 34 39 0 0 0
ร้อยละ 29.13 % 33.01 % 37.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
307
จำนวน(คน) 51 49 41 42 58 66
ร้อยละ 16.61 % 15.96 % 13.36 % 13.68 % 18.89 % 21.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 81 83 80 42 58 66
ร้อยละ 19.76 % 20.24 % 19.51 % 10.24 % 14.15 % 16.10 %

410 : 81 , 83 , 80 , 42 , 58 , 66...19.76 , 20.24 , 19.51 , 10.24 , 14.15 , 16.10 = 344 : 83.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 344 คน คิดเป็นร้อยละ 83.90%

Powered By www.thaieducation.net