โรงเรียนวัดพืชนิมิต (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 11 7 6 2 0 92
ร้อยละ 9.32 % 5.93 % 5.08 % 1.69 % 0.00 % 77.97 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 23 6 58 0 1 209
ร้อยละ 7.74 % 2.02 % 19.53 % 0.00 % 0.34 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 415 คน
จำนวน(คน) 34 13 64 2 1 301
ร้อยละ 8.19 % 3.13 % 15.42 % 0.48 % 0.24 % 72.53 %

415 : 34 , 13 , 64 , 2 , 1 , 301...8.19 , 3.13 , 15.42 , 0.48 , 0.24 , 72.53 = 114 : 27.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 27.47%

Powered By www.thaieducation.net