โรงเรียนวัดพืชนิมิต (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 10 7 6 3 0 92
ร้อยละ 8.47 % 5.93 % 5.08 % 2.54 % 0.00 % 77.97 %
ระดับประถมศึกษา
298
จำนวน(คน) 24 8 53 0 3 210
ร้อยละ 8.05 % 2.68 % 17.79 % 0.00 % 1.01 % 70.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 416 คน
จำนวน(คน) 34 15 59 3 3 302
ร้อยละ 8.17 % 3.61 % 14.18 % 0.72 % 0.72 % 72.60 %

416 : 34 , 15 , 59 , 3 , 3 , 302...8.17 , 3.61 , 14.18 , 0.72 , 0.72 , 72.60 = 114 : 27.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 416 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40%

Powered By www.thaieducation.net