โรงเรียนวัดพืชนิมิต (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
119
จำนวน(คน) 4 3 7 5 6 94
ร้อยละ 3.36 % 2.52 % 5.88 % 4.20 % 5.04 % 78.99 %
ระดับประถมศึกษา
297
จำนวน(คน) 4 8 17 5 8 255
ร้อยละ 1.35 % 2.69 % 5.72 % 1.68 % 2.69 % 85.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 416 คน
จำนวน(คน) 8 11 24 10 14 349
ร้อยละ 1.92 % 2.64 % 5.77 % 2.40 % 3.37 % 83.89 %

416 : 8 , 11 , 24 , 10 , 14 , 349...1.92 , 2.64 , 5.77 , 2.40 , 3.37 , 83.89 = 67 : 16.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 416 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.11%

Powered By www.thaieducation.net