โรงเรียนจารุศรบํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
130
จำนวน(คน) 4 5 6 8 7 100
ร้อยละ 3.08 % 3.85 % 4.62 % 6.15 % 5.38 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
472
จำนวน(คน) 11 7 40 6 2 406
ร้อยละ 2.33 % 1.48 % 8.47 % 1.27 % 0.42 % 86.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 602 คน
จำนวน(คน) 15 12 46 14 9 506
ร้อยละ 2.49 % 1.99 % 7.64 % 2.33 % 1.50 % 84.05 %

602 : 15 , 12 , 46 , 14 , 9 , 506...2.49 , 1.99 , 7.64 , 2.33 , 1.50 , 84.05 = 96 : 15.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 602 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 15.95%

Powered By www.thaieducation.net