โรงเรียนจารุศรบํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
134
จำนวน(คน) 3 5 5 7 7 107
ร้อยละ 2.24 % 3.73 % 3.73 % 5.22 % 5.22 % 79.85 %
ระดับประถมศึกษา
469
จำนวน(คน) 10 6 43 5 0 405
ร้อยละ 2.13 % 1.28 % 9.17 % 1.07 % 0.00 % 86.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 603 คน
จำนวน(คน) 13 11 48 12 7 512
ร้อยละ 2.16 % 1.82 % 7.96 % 1.99 % 1.16 % 84.91 %

603 : 13 , 11 , 48 , 12 , 7 , 512...2.16 , 1.82 , 7.96 , 1.99 , 1.16 , 84.91 = 91 : 15.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 603 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 15.09%

Powered By www.thaieducation.net