โรงเรียนจารุศรบํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
135
จำนวน(คน) 12 7 7 1 2 106
ร้อยละ 8.89 % 5.19 % 5.19 % 0.74 % 1.48 % 78.52 %
ระดับประถมศึกษา
465
จำนวน(คน) 9 5 23 5 11 412
ร้อยละ 1.94 % 1.08 % 4.95 % 1.08 % 2.37 % 88.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 600 คน
จำนวน(คน) 21 12 30 6 13 518
ร้อยละ 3.50 % 2.00 % 5.00 % 1.00 % 2.17 % 86.33 %

600 : 21 , 12 , 30 , 6 , 13 , 518...3.50 , 2.00 , 5.00 , 1.00 , 2.17 , 86.33 = 82 : 13.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 600 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 13.67%

Powered By www.thaieducation.net