โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
251
จำนวน(คน) 17 1 7 0 0 226
ร้อยละ 6.77 % 0.40 % 2.79 % 0.00 % 0.00 % 90.04 %
ระดับประถมศึกษา
781
จำนวน(คน) 40 23 54 0 0 664
ร้อยละ 5.12 % 2.94 % 6.91 % 0.00 % 0.00 % 85.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
250
จำนวน(คน) 5 3 10 0 0 232
ร้อยละ 2.00 % 1.20 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 92.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1282 คน
จำนวน(คน) 62 27 71 0 0 1122
ร้อยละ 4.84 % 2.11 % 5.54 % 0.00 % 0.00 % 87.52 %

1032 : 57 , 24 , 61 , 0 , 0 , 890...5.52 , 2.33 , 5.91 , 0.00 , 0.00 , 86.24 = 142 : 13.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 160 คน คิดเป็นร้อยละ 12.48%

Powered By www.thaieducation.net