โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
253
จำนวน(คน) 34 2 5 0 0 212
ร้อยละ 13.44 % 0.79 % 1.98 % 0.00 % 0.00 % 83.79 %
ระดับประถมศึกษา
783
จำนวน(คน) 38 16 52 0 0 677
ร้อยละ 4.85 % 2.04 % 6.64 % 0.00 % 0.00 % 86.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
254
จำนวน(คน) 4 1 14 0 0 235
ร้อยละ 1.57 % 0.39 % 5.51 % 0.00 % 0.00 % 92.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1290 คน
จำนวน(คน) 76 19 71 0 0 1124
ร้อยละ 5.89 % 1.47 % 5.50 % 0.00 % 0.00 % 87.13 %

1036 : 72 , 18 , 57 , 0 , 0 , 889...6.95 , 1.74 , 5.50 , 0.00 , 0.00 , 85.81 = 147 : 14.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 166 คน คิดเป็นร้อยละ 12.87%

Powered By www.thaieducation.net