โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
251
จำนวน(คน) 31 0 27 0 0 193
ร้อยละ 12.35 % 0.00 % 10.76 % 0.00 % 0.00 % 76.89 %
ระดับประถมศึกษา
780
จำนวน(คน) 38 18 125 0 0 599
ร้อยละ 4.87 % 2.31 % 16.03 % 0.00 % 0.00 % 76.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
254
จำนวน(คน) 10 0 56 0 0 188
ร้อยละ 3.94 % 0.00 % 22.05 % 0.00 % 0.00 % 74.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1285 คน
จำนวน(คน) 79 18 208 0 0 980
ร้อยละ 6.15 % 1.40 % 16.19 % 0.00 % 0.00 % 76.26 %

1031 : 69 , 18 , 152 , 0 , 0 , 792...6.69 , 1.75 , 14.74 , 0.00 , 0.00 , 76.82 = 239 : 23.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 305 คน คิดเป็นร้อยละ 23.74%

Powered By www.thaieducation.net