โรงเรียนวัดผลาหาร (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 3 3 4 1 0 30
ร้อยละ 7.32 % 7.32 % 9.76 % 2.44 % 0.00 % 73.17 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 11 9 23 1 0 90
ร้อยละ 8.21 % 6.72 % 17.16 % 0.75 % 0.00 % 67.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 14 12 27 2 0 120
ร้อยละ 8.00 % 6.86 % 15.43 % 1.14 % 0.00 % 68.57 %

175 : 14 , 12 , 27 , 2 , 0 , 120...8.00 , 6.86 , 15.43 , 1.14 , 0.00 , 68.57 = 55 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43%

Powered By www.thaieducation.net