โรงเรียนวัดผลาหาร (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 7 3 5 0 0 24
ร้อยละ 17.95 % 7.69 % 12.82 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 3 9 13 0 0 108
ร้อยละ 2.26 % 6.77 % 9.77 % 0.00 % 0.00 % 81.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 10 12 18 0 0 132
ร้อยละ 5.81 % 6.98 % 10.47 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %

172 : 10 , 12 , 18 , 0 , 0 , 132...5.81 , 6.98 , 10.47 , 0.00 , 0.00 , 76.74 = 40 : 23.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26%

Powered By www.thaieducation.net