โรงเรียนวัดหว่านบุญ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
117
จำนวน(คน) 1 10 10 3 1 92
ร้อยละ 0.85 % 8.55 % 8.55 % 2.56 % 0.85 % 78.63 %
ระดับประถมศึกษา
339
จำนวน(คน) 14 7 43 7 2 266
ร้อยละ 4.13 % 2.06 % 12.68 % 2.06 % 0.59 % 78.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 456 คน
จำนวน(คน) 15 17 53 10 3 358
ร้อยละ 3.29 % 3.73 % 11.62 % 2.19 % 0.66 % 78.51 %

456 : 15 , 17 , 53 , 10 , 3 , 358...3.29 , 3.73 , 11.62 , 2.19 , 0.66 , 78.51 = 98 : 21.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 456 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 21.49%

Powered By www.thaieducation.net