โรงเรียนวัดหว่านบุญ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
124
จำนวน(คน) 2 8 2 8 0 104
ร้อยละ 1.61 % 6.45 % 1.61 % 6.45 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
345
จำนวน(คน) 19 0 2 0 54 270
ร้อยละ 5.51 % 0.00 % 0.58 % 0.00 % 15.65 % 78.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 469 คน
จำนวน(คน) 21 8 4 8 54 374
ร้อยละ 4.48 % 1.71 % 0.85 % 1.71 % 11.51 % 79.74 %

469 : 21 , 8 , 4 , 8 , 54 , 374...4.48 , 1.71 , 0.85 , 1.71 , 11.51 , 79.74 = 95 : 20.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 469 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 20.26%

Powered By www.thaieducation.net