โรงเรียนวัดหว่านบุญ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 12 3 8 2 8 88
ร้อยละ 9.92 % 2.48 % 6.61 % 1.65 % 6.61 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
344
จำนวน(คน) 16 6 45 18 8 251
ร้อยละ 4.65 % 1.74 % 13.08 % 5.23 % 2.33 % 72.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 465 คน
จำนวน(คน) 28 9 53 20 16 339
ร้อยละ 6.02 % 1.94 % 11.40 % 4.30 % 3.44 % 72.90 %

465 : 28 , 9 , 53 , 20 , 16 , 339...6.02 , 1.94 , 11.40 , 4.30 , 3.44 , 72.90 = 126 : 27.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 465 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10%

Powered By www.thaieducation.net