โรงเรียนวัดมูลเหล็ก (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 2 1 1 1 17
ร้อยละ 12.00 % 8.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 4 4 3 4 3 77
ร้อยละ 4.21 % 4.21 % 3.16 % 4.21 % 3.16 % 81.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 4 3 3 3 3 39
ร้อยละ 7.27 % 5.45 % 5.45 % 5.45 % 5.45 % 70.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 11 9 7 8 7 133
ร้อยละ 6.29 % 5.14 % 4.00 % 4.57 % 4.00 % 76.00 %

120 : 7 , 6 , 4 , 5 , 4 , 94...5.83 , 5.00 , 3.33 , 4.17 , 3.33 , 78.33 = 26 : 21.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00%

Powered By www.thaieducation.net