โรงเรียนวัดมูลเหล็ก (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 2 1 2 1 16
ร้อยละ 12.00 % 8.00 % 4.00 % 8.00 % 4.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 4 2 3 3 78
ร้อยละ 5.26 % 4.21 % 2.11 % 3.16 % 3.16 % 82.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 4 4 4 3 2 38
ร้อยละ 7.27 % 7.27 % 7.27 % 5.45 % 3.64 % 69.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 12 10 7 8 6 132
ร้อยละ 6.86 % 5.71 % 4.00 % 4.57 % 3.43 % 75.43 %

120 : 8 , 6 , 3 , 5 , 4 , 94...6.67 , 5.00 , 2.50 , 4.17 , 3.33 , 78.33 = 26 : 21.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.57%

Powered By www.thaieducation.net