โรงเรียนวัดมูลเหล็ก (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 18
ร้อยละ 12.50 % 8.33 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 6 3 3 2 2 79
ร้อยละ 6.32 % 3.16 % 3.16 % 2.11 % 2.11 % 83.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 5 1 2 2 1 44
ร้อยละ 9.09 % 1.82 % 3.64 % 3.64 % 1.82 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 14 6 6 4 3 141
ร้อยละ 8.05 % 3.45 % 3.45 % 2.30 % 1.72 % 81.03 %

119 : 9 , 5 , 4 , 2 , 2 , 97...7.56 , 4.20 , 3.36 , 1.68 , 1.68 , 81.51 = 22 : 18.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97%

Powered By www.thaieducation.net