โรงเรียนวัดเพิ่มทาน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 3 3 3 3 16
ร้อยละ 12.50 % 9.38 % 9.38 % 9.38 % 9.38 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 8 9 8 8 9 76
ร้อยละ 6.78 % 7.63 % 6.78 % 6.78 % 7.63 % 64.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 12 12 11 11 12 92
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 7.33 % 7.33 % 8.00 % 61.33 %

150 : 12 , 12 , 11 , 11 , 12 , 92...8.00 , 8.00 , 7.33 , 7.33 , 8.00 , 61.33 = 58 : 38.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67%

Powered By www.thaieducation.net