โรงเรียนวัดเพิ่มทาน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 2 5 1 2 12
ร้อยละ 12.00 % 8.00 % 20.00 % 4.00 % 8.00 % 48.00 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 9 7 9 5 5 90
ร้อยละ 7.20 % 5.60 % 7.20 % 4.00 % 4.00 % 72.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 12 9 14 6 7 102
ร้อยละ 8.00 % 6.00 % 9.33 % 4.00 % 4.67 % 68.00 %

150 : 12 , 9 , 14 , 6 , 7 , 102...8.00 , 6.00 , 9.33 , 4.00 , 4.67 , 68.00 = 48 : 32.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00%

Powered By www.thaieducation.net