โรงเรียนบึงเขาย้อน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
99
จำนวน(คน) 2 1 5 0 1 90
ร้อยละ 2.02 % 1.01 % 5.05 % 0.00 % 1.01 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
456
จำนวน(คน) 13 16 38 23 17 349
ร้อยละ 2.85 % 3.51 % 8.33 % 5.04 % 3.73 % 76.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 555 คน
จำนวน(คน) 15 17 43 23 18 439
ร้อยละ 2.70 % 3.06 % 7.75 % 4.14 % 3.24 % 79.10 %

555 : 15 , 17 , 43 , 23 , 18 , 439...2.70 , 3.06 , 7.75 , 4.14 , 3.24 , 79.10 = 116 : 20.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 555 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90%

Powered By www.thaieducation.net