โรงเรียนบึงเขาย้อน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 2 1 3 1 3 87
ร้อยละ 2.06 % 1.03 % 3.09 % 1.03 % 3.09 % 89.69 %
ระดับประถมศึกษา
453
จำนวน(คน) 14 16 30 14 15 364
ร้อยละ 3.09 % 3.53 % 6.62 % 3.09 % 3.31 % 80.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 550 คน
จำนวน(คน) 16 17 33 15 18 451
ร้อยละ 2.91 % 3.09 % 6.00 % 2.73 % 3.27 % 82.00 %

550 : 16 , 17 , 33 , 15 , 18 , 451...2.91 , 3.09 , 6.00 , 2.73 , 3.27 , 82.00 = 99 : 18.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 550 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00%

Powered By www.thaieducation.net