โรงเรียนบึงเขาย้อน (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
96
จำนวน(คน) 4 6 2 2 2 80
ร้อยละ 4.17 % 6.25 % 2.08 % 2.08 % 2.08 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
462
จำนวน(คน) 46 27 46 10 16 317
ร้อยละ 9.96 % 5.84 % 9.96 % 2.16 % 3.46 % 68.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 558 คน
จำนวน(คน) 50 33 48 12 18 397
ร้อยละ 8.96 % 5.91 % 8.60 % 2.15 % 3.23 % 71.15 %

558 : 50 , 33 , 48 , 12 , 18 , 397...8.96 , 5.91 , 8.60 , 2.15 , 3.23 , 71.15 = 161 : 28.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 558 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 161 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net