โรงเรียนวัดตะวันเรือง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 3 4 3 3 42
ร้อยละ 3.51 % 5.26 % 7.02 % 5.26 % 5.26 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 8 9 6 5 8 138
ร้อยละ 4.60 % 5.17 % 3.45 % 2.87 % 4.60 % 79.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117
จำนวน(คน) 5 5 7 5 6 89
ร้อยละ 4.27 % 4.27 % 5.98 % 4.27 % 5.13 % 76.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 15 17 17 13 17 269
ร้อยละ 4.31 % 4.89 % 4.89 % 3.74 % 4.89 % 77.30 %

231 : 10 , 12 , 10 , 8 , 11 , 180...4.33 , 5.19 , 4.33 , 3.46 , 4.76 , 77.92 = 51 : 22.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70%

Powered By www.thaieducation.net