โรงเรียนวัดตะวันเรือง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 4 4 4 3 39
ร้อยละ 5.26 % 7.02 % 7.02 % 7.02 % 5.26 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 8 10 7 5 8 136
ร้อยละ 4.60 % 5.75 % 4.02 % 2.87 % 4.60 % 78.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117
จำนวน(คน) 5 6 7 7 6 86
ร้อยละ 4.27 % 5.13 % 5.98 % 5.98 % 5.13 % 73.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 16 20 18 16 17 261
ร้อยละ 4.60 % 5.75 % 5.17 % 4.60 % 4.89 % 75.00 %

231 : 11 , 14 , 11 , 9 , 11 , 175...4.76 , 6.06 , 4.76 , 3.90 , 4.76 , 75.76 = 56 : 24.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net