โรงเรียนวัดตะวันเรือง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 5 6 4 5 3 34
ร้อยละ 8.77 % 10.53 % 7.02 % 8.77 % 5.26 % 59.65 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 11 12 8 6 9 128
ร้อยละ 6.32 % 6.90 % 4.60 % 3.45 % 5.17 % 73.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117
จำนวน(คน) 6 8 9 7 8 79
ร้อยละ 5.13 % 6.84 % 7.69 % 5.98 % 6.84 % 67.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 348 คน
จำนวน(คน) 22 26 21 18 20 241
ร้อยละ 6.32 % 7.47 % 6.03 % 5.17 % 5.75 % 69.25 %

231 : 16 , 18 , 12 , 11 , 12 , 162...6.93 , 7.79 , 5.19 , 4.76 , 5.19 , 70.13 = 69 : 29.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 348 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75%

Powered By www.thaieducation.net