โรงเรียนวัดสว่างภพ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 8 4 3 2 1 35
ร้อยละ 15.09 % 7.55 % 5.66 % 3.77 % 1.89 % 66.04 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 16 11 6 19 25 45
ร้อยละ 13.11 % 9.02 % 4.92 % 15.57 % 20.49 % 36.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 24 15 9 21 26 80
ร้อยละ 13.71 % 8.57 % 5.14 % 12.00 % 14.86 % 45.71 %

175 : 24 , 15 , 9 , 21 , 26 , 80...13.71 , 8.57 , 5.14 , 12.00 , 14.86 , 45.71 = 95 : 54.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 54.29%

Powered By www.thaieducation.net