โรงเรียนวัดสว่างภพ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 9 5 4 2 1 32
ร้อยละ 16.98 % 9.43 % 7.55 % 3.77 % 1.89 % 60.38 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 17 11 6 22 25 41
ร้อยละ 13.93 % 9.02 % 4.92 % 18.03 % 20.49 % 33.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 26 16 10 24 26 73
ร้อยละ 14.86 % 9.14 % 5.71 % 13.71 % 14.86 % 41.71 %

175 : 26 , 16 , 10 , 24 , 26 , 73...14.86 , 9.14 , 5.71 , 13.71 , 14.86 , 41.71 = 102 : 58.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 58.29%

Powered By www.thaieducation.net