โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 21 0 6 4 0 49
ร้อยละ 26.25 % 0.00 % 7.50 % 5.00 % 0.00 % 61.25 %
ระดับประถมศึกษา
363
จำนวน(คน) 143 0 32 3 0 185
ร้อยละ 39.39 % 0.00 % 8.82 % 0.83 % 0.00 % 50.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
235
จำนวน(คน) 33 0 15 2 2 183
ร้อยละ 14.04 % 0.00 % 6.38 % 0.85 % 0.85 % 77.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 678 คน
จำนวน(คน) 197 0 53 9 2 417
ร้อยละ 29.06 % 0.00 % 7.82 % 1.33 % 0.29 % 61.50 %

443 : 164 , 0 , 38 , 7 , 0 , 234...37.02 , 0.00 , 8.58 , 1.58 , 0.00 , 52.82 = 209 : 47.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 678 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 261 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50%

Powered By www.thaieducation.net