โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 22 0 6 5 0 47
ร้อยละ 27.50 % 0.00 % 7.50 % 6.25 % 0.00 % 58.75 %
ระดับประถมศึกษา
362
จำนวน(คน) 140 0 34 3 0 185
ร้อยละ 38.67 % 0.00 % 9.39 % 0.83 % 0.00 % 51.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
241
จำนวน(คน) 35 0 16 2 2 186
ร้อยละ 14.52 % 0.00 % 6.64 % 0.83 % 0.83 % 77.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 683 คน
จำนวน(คน) 197 0 56 10 2 418
ร้อยละ 28.84 % 0.00 % 8.20 % 1.46 % 0.29 % 61.20 %

442 : 162 , 0 , 40 , 8 , 0 , 232...36.65 , 0.00 , 9.05 , 1.81 , 0.00 , 52.49 = 210 : 47.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 683 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 265 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80%

Powered By www.thaieducation.net