โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 24 0 4 6 0 45
ร้อยละ 30.38 % 0.00 % 5.06 % 7.59 % 0.00 % 56.96 %
ระดับประถมศึกษา
361
จำนวน(คน) 138 0 36 4 0 183
ร้อยละ 38.23 % 0.00 % 9.97 % 1.11 % 0.00 % 50.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
240
จำนวน(คน) 38 0 17 3 2 180
ร้อยละ 15.83 % 0.00 % 7.08 % 1.25 % 0.83 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 680 คน
จำนวน(คน) 200 0 57 13 2 408
ร้อยละ 29.41 % 0.00 % 8.38 % 1.91 % 0.29 % 60.00 %

440 : 162 , 0 , 40 , 10 , 0 , 228...36.82 , 0.00 , 9.09 , 2.27 , 0.00 , 51.82 = 212 : 48.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 680 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 272 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net