โรงเรียนบ้านบึง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 0 1 1 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.56 % 5.56 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 1 1 7 1 1 99
ร้อยละ 0.91 % 0.91 % 6.36 % 0.91 % 0.91 % 90.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
128 คน
จำนวน(คน) 1 1 7 2 2 115
ร้อยละ 0.78 % 0.78 % 5.47 % 1.56 % 1.56 % 89.84 %

128 : 1 , 1 , 7 , 2 , 2 , 115...0.78 , 0.78 , 5.47 , 1.56 , 1.56 , 89.84 = 13 : 10.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16%

Powered By www.thaieducation.net