โรงเรียนวัดกลางคลองสาม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 21
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
290
จำนวน(คน) 15 6 40 1 0 228
ร้อยละ 5.17 % 2.07 % 13.79 % 0.34 % 0.00 % 78.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
211
จำนวน(คน) 12 4 34 0 0 161
ร้อยละ 5.69 % 1.90 % 16.11 % 0.00 % 0.00 % 76.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 528 คน
จำนวน(คน) 28 11 78 1 0 410
ร้อยละ 5.30 % 2.08 % 14.77 % 0.19 % 0.00 % 77.65 %

317 : 16 , 7 , 44 , 1 , 0 , 249...5.05 , 2.21 , 13.88 , 0.32 , 0.00 , 78.55 = 68 : 21.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 528 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35%

Powered By www.thaieducation.net