โรงเรียนวัดกลางคลองสาม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
289
จำนวน(คน) 8 7 40 1 0 233
ร้อยละ 2.77 % 2.42 % 13.84 % 0.35 % 0.00 % 80.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
209
จำนวน(คน) 5 3 32 0 0 169
ร้อยละ 2.39 % 1.44 % 15.31 % 0.00 % 0.00 % 80.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 526 คน
จำนวน(คน) 13 11 78 1 0 423
ร้อยละ 2.47 % 2.09 % 14.83 % 0.19 % 0.00 % 80.42 %

317 : 8 , 8 , 46 , 1 , 0 , 254...2.52 , 2.52 , 14.51 , 0.32 , 0.00 , 80.13 = 63 : 19.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 526 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 19.58%

Powered By www.thaieducation.net