โรงเรียนวัดกลางคลองสาม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 0 4 1 0 21
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 14.81 % 3.70 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 9 3 42 3 3 228
ร้อยละ 3.13 % 1.04 % 14.58 % 1.04 % 1.04 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
212
จำนวน(คน) 8 3 31 0 1 169
ร้อยละ 3.77 % 1.42 % 14.62 % 0.00 % 0.47 % 79.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 527 คน
จำนวน(คน) 18 6 77 4 4 418
ร้อยละ 3.42 % 1.14 % 14.61 % 0.76 % 0.76 % 79.32 %

315 : 10 , 3 , 46 , 4 , 3 , 249...3.17 , 0.95 , 14.60 , 1.27 , 0.95 , 79.05 = 66 : 20.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 527 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 20.68%

Powered By www.thaieducation.net