โรงเรียนวัดเกิดการอุดม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 14 1 9 0 0 71
ร้อยละ 14.74 % 1.05 % 9.47 % 0.00 % 0.00 % 74.74 %
ระดับประถมศึกษา
735
จำนวน(คน) 105 8 112 0 0 510
ร้อยละ 14.29 % 1.09 % 15.24 % 0.00 % 0.00 % 69.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 830 คน
จำนวน(คน) 119 9 121 0 0 581
ร้อยละ 14.34 % 1.08 % 14.58 % 0.00 % 0.00 % 70.00 %

830 : 119 , 9 , 121 , 0 , 0 , 581...14.34 , 1.08 , 14.58 , 0.00 , 0.00 , 70.00 = 249 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 830 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 249 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00%

Powered By www.thaieducation.net