โรงเรียนวัดเกิดการอุดม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 8 1 5 0 0 78
ร้อยละ 8.70 % 1.09 % 5.43 % 0.00 % 0.00 % 84.78 %
ระดับประถมศึกษา
729
จำนวน(คน) 101 136 0 0 0 492
ร้อยละ 13.85 % 18.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 67.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 821 คน
จำนวน(คน) 109 137 5 0 0 570
ร้อยละ 13.28 % 16.69 % 0.61 % 0.00 % 0.00 % 69.43 %

821 : 109 , 137 , 5 , 0 , 0 , 570...13.28 , 16.69 , 0.61 , 0.00 , 0.00 , 69.43 = 251 : 30.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 821 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 251 คน คิดเป็นร้อยละ 30.57%

Powered By www.thaieducation.net