โรงเรียนวัดเกิดการอุดม (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 11 8 14 12 11 39
ร้อยละ 11.58 % 8.42 % 14.74 % 12.63 % 11.58 % 41.05 %
ระดับประถมศึกษา
837
จำนวน(คน) 21 11 25 16 30 734
ร้อยละ 2.51 % 1.31 % 2.99 % 1.91 % 3.58 % 87.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 932 คน
จำนวน(คน) 32 19 39 28 41 773
ร้อยละ 3.43 % 2.04 % 4.18 % 3.00 % 4.40 % 82.94 %

932 : 32 , 19 , 39 , 28 , 41 , 773...3.43 , 2.04 , 4.18 , 3.00 , 4.40 , 82.94 = 159 : 17.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 932 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 159 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06%

Powered By www.thaieducation.net