โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
165
จำนวน(คน) 28 25 22 18 11 61
ร้อยละ 16.97 % 15.15 % 13.33 % 10.91 % 6.67 % 36.97 %
ระดับประถมศึกษา
883
จำนวน(คน) 36 45 29 27 19 727
ร้อยละ 4.08 % 5.10 % 3.28 % 3.06 % 2.15 % 82.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1048 คน
จำนวน(คน) 64 70 51 45 30 788
ร้อยละ 6.11 % 6.68 % 4.87 % 4.29 % 2.86 % 75.19 %

1048 : 64 , 70 , 51 , 45 , 30 , 788...6.11 , 6.68 , 4.87 , 4.29 , 2.86 , 75.19 = 260 : 24.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1048 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 260 คน คิดเป็นร้อยละ 24.81%

Powered By www.thaieducation.net