โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
166
จำนวน(คน) 20 3 15 2 0 126
ร้อยละ 12.05 % 1.81 % 9.04 % 1.20 % 0.00 % 75.90 %
ระดับประถมศึกษา
887
จำนวน(คน) 70 15 130 14 9 649
ร้อยละ 7.89 % 1.69 % 14.66 % 1.58 % 1.01 % 73.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1053 คน
จำนวน(คน) 90 18 145 16 9 775
ร้อยละ 8.55 % 1.71 % 13.77 % 1.52 % 0.85 % 73.60 %

1053 : 90 , 18 , 145 , 16 , 9 , 775...8.55 , 1.71 , 13.77 , 1.52 , 0.85 , 73.60 = 278 : 26.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1053 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 278 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40%

Powered By www.thaieducation.net