โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
166
จำนวน(คน) 21 4 19 2 0 120
ร้อยละ 12.65 % 2.41 % 11.45 % 1.20 % 0.00 % 72.29 %
ระดับประถมศึกษา
887
จำนวน(คน) 80 17 149 21 13 607
ร้อยละ 9.02 % 1.92 % 16.80 % 2.37 % 1.47 % 68.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1053 คน
จำนวน(คน) 101 21 168 23 13 727
ร้อยละ 9.59 % 1.99 % 15.95 % 2.18 % 1.23 % 69.04 %

1053 : 101 , 21 , 168 , 23 , 13 , 727...9.59 , 1.99 , 15.95 , 2.18 , 1.23 , 69.04 = 326 : 30.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1053 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 326 คน คิดเป็นร้อยละ 30.96%

Powered By www.thaieducation.net